+381 11 30 70 700 ktitor@ktitor.com

Politika sistema menadžmenta

Politika sistema menadžmenta Kompanije KTITOR d.o.o. je sastavni deo ukupne poslovne politike Kompanije. Ona se zasniva na tržišno orijentisanom poslovnom sistemu i na principima sistema menadžmenta koji se primenjuju u organizaciji.


Osnovni zadatak Kompanije je stalno poboljšavanje sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001: 2015 i SRPS OHSAS 18001:2008, kao i celokupnog poslovanja, sa ciljem da se zadovolje potrebe i očekivanja naših kupaca, korisnika i šire društvene zajednice.


Glavni ciljevi Kompanije KTITOR d.o.o. su stalan i usklađen razvoj Kompanije, zadržavanje postojećih i osvajanje novih tržišta, zadovoljenje potreba tržišta proizvodnjom nameštaja za poznatog i nepoznatog kupca/korisnika i pružanjem usluga opremanja i uređenja enterijera.

Politika sistema menadžmenta Kompanije KTITOR d.o.o. ostvaruje se kroz:

 • bezrezervno angažovanje najvišeg rukovodstva Kompanije;
  – procesni pristup i timski rad na ostvarivanju planiranih i ugovorenih poslova;
  – ugrađivanje u rad Kompanije sistemskog pristupa menadžmentu i novih dostignuća iz delatnosti proizvodnje nameštaja i opremanja enterijera, kao i oblasti upravljanja sistema menadžmenta;
  – upoređivanje sa najboljima u delatnosti kojom se Kompanija bavi, uz stalno poboljšavanje ukupnih performansi Kompanije;
  – odlučivanje na osnovu činjenica;
  – uvažavanje zahteva svih zainteresovanih strana: investitora, korisnika, zaposlenih, isporučilaca, partnera i društva u celini;
  – stalno poboljšavanje zadovoljstva korisnika naših usluga (investitora);
  – poštovanje zakonske regulative i propisa, iz oblasti zaštiti životne sredine, sa kojima smo se saglasili, a naročito onih koji su u vezi sa aspektima životne sredine;
  – stalnu posvećenost svih zaposlenih na unapređivanju i prevenciji na smanjivanje negativnih uticaja na životnu sredinu;
  – korišćenje sirovine, energije i prirodnih resursa na racionalan način;
  – brigom za očuvanje životne sredine i zadovoljenje zahteva šire društvene zajednice
  – preduzimanje mera zaštite u cilju smanjivanja rizika od povređivanja i profesionalnih oboljenja zaposlenih;
  – stalnu posvećenost svih zaposlenih na poboljšavanju OH&S učinka i OH&S sistema upravljanja;
  – poštovanje zakonske regulative i propisa, a koji se odnose na opasnosti po zdravlje i bezbednost na radu.

Sa Politikom sistema menadžmenta upoznati zainteresovane strane i sve zaposlene, istaći je na vidnim mestima u firmi i saopštavati je svim osobama drugih poslodavaca koji rade za Kompaniju KTITOR d.o.o..

Na osnovu Politike će se definisati ciljevi i programi ostvarenja za svaku godinu.

U Beogradu, 03.02.2020.
Direktor Kompanije KTITOR d.o.o.
David Marković