+381 11 30 70 700 ktitor@ktitor.com

Politika sistema menadžmenta

 

Politika sistema menadžmenta Kompanije KTITOR d.o.o. je sastavni deo ukupne poslovne politike Kompanije. Ona se zasniva na tržišno orijentisanom poslovnom sistemu i na principima sistema menadžmenta koji se primenjuju u organizaciji.

Osnovni zadatak Kompanije je stalno poboljšavanje sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001: 2015 i SRPS ISO 45001:2018, kao i celokupnog poslovanja, sa ciljem da se zadovolje potrebe i očekivanja naših kupaca, korisnika i šire društvene zajednice.

Glavni ciljevi Kompanije KTITOR d.o.o. su stalan i usklađen razvoj Kompanije, zadržavanje postojećih i osvajanje novih tržišta, zadovoljenje potreba tržišta proizvodnjom nameštaja za poznatog i nepoznatog kupca/korisnika i pružanjem usluga opremanja i uređenja enterijera.

Politika sistema menadžmenta Kompanije KTITOR d.o.o. ostvaruje se kroz:

 • bezrezervno angažovanje najvišeg rukovodstva Kompanije;
 • procesni pristup i timski rad na ostvarivanju planiranih i ugovorenih poslova;
 • ugrađivanje u rad Kompanije sistemskog pristupa menadžmentu i novih dostignuća iz delatnosti proizvodnje nameštaja i opremanja enterijera, kao i oblasti upravljanja sistema menadžmenta;
 • upoređivanje sa najboljima u delatnosti kojom se Kompanija bavi, uz stalno poboljšavanje ukupnih performansi Kompanije;
 • odlučivanje na osnovu činjenica;
 • uvažavanje zahteva svih zainteresovanih strana: investitora, korisnika, zaposlenih, isporučilaca, partnera i društva u celini;
 • stalno poboljšavanje zadovoljstva korisnika naših usluga (investitora);
 • poštovanje zakonske regulative i propisa, iz oblasti zaštiti životne sredine, sa kojima smo se saglasili, a naročito onih koji su u vezi sa aspektima životne sredine;
 • stalnu posvećenost svih zaposlenih na unapređivanju i prevenciji na smanjivanje negativnih uticaja na životnu sredinu;
 • korišćenje sirovine, energije i prirodnih resursa na racionalan način;
 • brigom za očuvanje životne sredine i zadovoljenje zahteva šire društvene zajednice
 • pružanje bezbednih i zdravih uslova rada radi sprečavanja povreda i narušavanja zdravlja u vezi sa radom, u skladu sa svrhom, veličinom i kontekstom Kompanije i za specifičnu prirodu njenih OH&S rizika i OH&S prilika;
 • preduzimanje mera zaštite u cilju eliminisanja opasnosti i smanjivanja rizika od povređivanja i profesionalnih oboljenja zaposlenih;
 • stalnu posvećenost svih zaposlenih na stalnom poboljšavanju OH&S učinka i OH&S sistema menadžmenta;
 • poštovanje zakonske regulative i propisa, a koji se odnose na opasnosti po bezbednost i zdravlje na radu;
 • konsultovanje i učestvovanje zaposlenih i predstavnika zaposlenih.

Sa Politikom sistema menadžmenta upoznati zainteresovane strane i sve zaposlene, istaći je na vidnim mestima u firmi i saopštavati je svim osobama drugih poslodavaca koji rade za Kompaniju KTITOR d.o.o..

Na osnovu Politike će se definisati ciljevi i programi ostvarenja za svaku godinu.

U Beogradu, 03.02.2020.
Direktor Kompanije KTITOR d.o.o.
David Marković